Erasmus+

Oficiálna stránka projektu

http://www.drops.rapolioniogimnazija.lt

Zmluva

Stiahnite si zmluvu vo formáte PDF

Love every drop

Po úspešnom projekte Comenius v Základnej umeleckej škole Štefana Németha-Šamorínskeho odštartovali nový európsky projekt s názvom Love Every Drop – Miluj každú kvapku vody. Koordinátorom aj tohto programu je riaditeľka školy PaedDr. Irena Szűcsová, ktorá uviedla: ide o ďalší projekt financovaný Európskou úniou a ako aj z názvu vyplýva, je zameraný na ochranu pitnej vody.

„Je to nesmierne aktuálna téma, keďže viac ako miliarda ľudí po celom svete nemá prístup ku zdravej pitnej vode. Štatistiky hovoria, že viac ako dva milióny detí zomiera každý rok z dôvodu nedostatku zdravej pitnej vody a sú napádané chorobami s tým spojenými. Politika Európskej Únie sa preto zameriava na ochranu vodných zdrojov – o tom je aj Erasmus“, povedala.

Cieľom projektu „Miluj každú kvapku“ je upozorniť verejnosť na miestnej aj globálnej úrovni na to, aká dôležitá je pre ľudstvo pitná voda a aké jednoduché opatrenie môžu podstatne znížiť jej spotrebu. Projekt prináša pre žiakov ZUŠ príležitosť pracovať v celoeurópskom multilaterálnom prostredí. Nadviažu sa kontakty medzi zúčastnenými školami, žiaci sa oboznámia s mladými ľuďmi z celej Európy, pričom zdokonalia aj svoje znalosti v cudzích jazykoch. Medzinárodným koordinátorom projektu je Litva, okrem Slovenska sa doň zapája Portugalsko, Taliansko, Turecko a Maďarsko. Projekt odšartoval v septembri a bude trvať dva roky. Okrem riaditeľky ZUŠ, ktorá projekt na miestnej úrovni koordinuje, prácu žiakov vo veku 12-16 rokov riadia pedagogičky Akad. mal. Anna Mráziková a Mgr. art. Slávka Buliková – Lacza.

Naše návrhy na logo projektu:

Naše tabuľky o spotrebe vody:

Výstava z návrhov na logo - na najlepšie logá sa elektronicky hlasuje a najúspešnejšie sa vyberie pre náš projekt.

Stiahnite si článok o projekte z mesačníku Šamorín a okolie

5.11.-10.11.2017 - 1. Transnational Meeting v Šamoríne

Na mítingu sa podrobne rozpracovali úlohy a termíny pre každého partnera a zaregistrovali sme sa na etwinning.Navštívili sme Vodnú elektráreň Gabčíkovo a Bratislavu. Pripravili sme workshop s geológom o zdroji pitnej vody pod Žitným Ostrovom a o termálnych prameňoch nášho regiónu.

Víťazné logo projektu

Liliana Kličková,žiačka Mgr.art Anny Mrázikovej

8.2. - 23.2.2018 - 2. Transnational Meeting v Litve

V dňoch od 18.2.2018 do 23.2.2018 sa konalo druhé nadnárodné stretnutie v Litve v meste Eišiškes, ktorého sa z našej školy zúčastnili štyri žiačky výtvarného odboru v doprovode dvoch pedagógov výtvarného odboru.

Na míting si doma pripravili prezentácie o Slovensku, o Vodnom diele Gabčíkovo v programe Power Point a krátke video o našej škole pod vedením učiteľa výtvarného odboru. Na mítingu ich každá škola odprezentovala. Ďalšou aktivitou bol rozbor pitnej vody z vlastného zdroja ktorú si všetci žiaci doniesli z domu. Tento rozbor bol vykonaný v chemickej učebni hosťujúcej školy.

Navštívila sa čistička vody v meste Kaunas a Univerzita vo Vilniuse, kde žiaci pod vedením tamojších pedagógov robili rozbor vody. Na školskom dvore prebehla súťaž v stavaní snehuliaka, ktorej zámerom bolo upozorniť deti na podoby vody v rôznych skupenstvách.

Veľmi zaujímavá bola online interaktívna súťaž o vode,do ktorej sa všetci žiaci zapojili so svojimi smartfónmi a telefónmi. Na konci sa kvíz vyhodnotil a najvyšší počet bodov získali žiačky z našej školy.

Posledný večer každá škola predstavila svoju školu, mesto a krajinu v obrázkoch a zaspievali pieseň v svojom materinskon jazyku.

22.3.2018 - Svetový deň vody

V našom meste sa pri príležitosti tohto dňa konali oslavy v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Pre žiakov nižších ročníkov boli pripravené rôzne šikovnostné súťaže a občania mali možnosť analyzovať vodu zo svojich studní.

Pre školy sa vyhlásila výtvarná súťaž s tematikou vody. Do súťaže bolo zaslaných 105 prác,z ktorých odborná porota vybrala z každej kategórie 3 ocenené práce. Zvláštnu cenu udelil riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepného závodu Dunajská Streda a primátor mesta Šamorín.

Prečítajte si článok o udalosti aj na oficiálnej webovej stránke mesta Šamorín.

16.4.2018 - Návšteva vodojemu v Šamoríne

Vybrali sme sa na exkurziu do vodojemu nášho mesta. Šamorín je pitnou a úžitkovou vodou zásobovaný verejným vodovodom v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Dunajská Streda. Tento skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou aj obce okolo Šamorína.

Zdrojom pitnej vody sú tri studne. Voda je čerpaná do vežového vodojemu objemu 1300m3.

Výtvarná súťaž - Zem moja planéta

Pre školy nášho mesta sa vyhlásila výtvarná súťaž - Zem moja planéta. Odborná porota vyhodnotila súťaž a výhercom sa slávnostne odovzdali ceny pri otvorení výstavy v Mestskom kultúrnom stredisku 22.apríla pri príležitosti Dňa Zeme.

21.5.-25.5.2018 - Míting vo Forte da Casa v Portugalsku

V dňoch od 21. do 25.mája sa traja pedagógovia našej školy zúčastnili transnacionálneho mítingu vo Forte da Casa v Portugalsku. Míting bol zameraný na upresnenie web sídla projektu a na registráciu v platforme e Twening. Navštívili sme prírodnú rezerváciu na brehu rieky Tagus so sledovaním flóry a fauny, oceánium v Lisabone, pobrežie oceánu pri Cascais a Vodné múzeum v Lisabone.

5.6.2018 - Svetový deň životného prostredia

5.júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme diskutovali a kreslili plagáty o dôležitosti ochrany životného prostredia. Na nástenke sa zverejnili žiakmi navrhnuté plagáty - ako odmietnuť použitie plastových výrobkov.

19.6.2018 - Exkurzia k Vodnému dielu Gabčíkovo

17.9.2018 - Prednáška geológa RNDr. Lajosa Tubu o pitnej vode žitného ostrova

Žiaci a učitelia výtvarného odboru zapojení do projektu si vypočuli prednášku geológa RNDr. Lajosa Tubu o pitnej vode žitného ostrova. Žitný Ostrov zásobuje pitnou vodou široké okolie.P o prednáške sa rozprúdila zaujímavá diskusia o ochrane našich vodných zdrojov.

19.9.2018 - Prednáška s Mgr. Máté Tubom o vodných mlynoch na Malom Dunaji

Žiaci si vypočuli prednášku s expertom na obnoviteľné zdroje energie Mgr. Máté Tubom o vodných mlynoch na Malom Dunaji.

8.10. - 12.10.2018 - Druhé učiace a vzdelávacie stretnutia v meste Ardesen v Turecku

Dvaja učitelia a štyria žiaci sa zúčastnili druhého učiaceho a vzdelávacieho stretnutia v meste Ardesen v Turecku. Všetci zúčastnení predstavili svoju školu a krajininu svojim hostiteľom. V chemickom laboratóriu sa robili pokusy s vodou,ktoré dokazovali zázračné schopnosti tejto vzácnej tekutiny.

Takisto sa odprezentovali krátke videá natočené ešte počas pokusov na pôde vlastných škôl. Srdečná hostiteľská škola pripravila ďalšie zaujímavé nezabudnuteľné aktivity ako rafting, člnkovanie na jazere, prechádzku k vodopádu v nádhernej kaukazskej prírode a prechádzku okolo vysokohorského jazera. Nadviazali sa priateľstvá, ktoré sa aj po návrate domov budú písomne udržiavať.

Prezentácia - Miracle of Water

Stiahnite si prezentáciu vo formáte ODP

Každá kvapka je dôležitá

Stiahnite si krátky čľánok o vode vo formáte DOCX

Töltse le a rövid cikkünket a vízről DOCX formátumban

Projekt Erasmus+ v decembrovom vydaní mesačníku Šamorín a okolie

Krátka správa uverejnená v mesačníku Šamorín a okolie, december 2018, ročník XXVIII.číslo 12.