O nás Rólunk

História

V školskom roku 1959/1960 bola v Šamoríne založená Hudobná škola, ktorá bola umiestnená v budove bývalej Národnej školy a mala štyri učebne. Vyučovať sa začalo na troch nástrojoch : klavír, husle a akordeón. Školu navštevovalo 170 žiakov. Pod vedením riaditeľky klaviristky Eleny Hudekovej vyučovali učitelia : Ildikó Hamvašová-Kalászová – klavír, Hilda Wolfranová-Formánková – akordeón, Lýdia Miklovičová-Horáková – klavír,akordeón, Ladislav Schleicher – husle, hudobná náuka. Od roku 1961 zastávala dlhé roky funkciu zástupkyne riaditeľky akordeonistka Veronika Nemčeková.

Škola dosiahla počas svojej existencie nemalé úspechy. V apríli 1960 sa škola nasťahovala do budovy na Hlavnej ulici, ktorá v tom čase plne vyhovovala potrebám doby. Významnou udalosťou pre školu bola návšteva národného umelca Eugena Suchoňa pri ktorej bol založený pri ĽŠU „Kruh priateľov umenia“. V školskom roku 1978/1979 bol otvorený na škole výtvarný odbor pod vedením pána Pavla Skribu. 2. apríla 1984 bola slávnostne odovzdaná súčasná budova školy. V školskom roku 1984/1985 bol založený tanečný odbor s pedagógmi Máriou Faltusovou a Mgr,art. Annou Prachárovou. V roku 1996 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prepožičalo škole názov Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho.

Dnes má škola 600 žiakov v troch odboroch : hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Okrem výuky mládeže sa venujeme šíreniu kultúry a umenia tak doma, ako i v zahraničí. Udržiavame družobné styky so školami v Mosonmagyaróvári, Győri, Hainburgu, Stocketrau, Wieselburgu a v minulosti v Berlíne a Fogliano Redipuglia. Žiaci výtvarného odboru vystavovali v New Jersey (USA) a Mönchhofe v Rakúsku, v Ríme, v Budapešti, vo Fínsku a Poľsku.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Hainburg - Šamorín 2012 bol založený mládežnícky symfonický orchester Hainburg - Šamorín v šk.roku 2009/2010.

Žiaci našej školy boli zapojený do projektu Comenius 2013-2015.

So všetkými partnerskými školami uskutočňujeme výmenné koncerty žiakov ako i učiteľov. Sprievodnou akciou býva výstava prác našich žiakov a pedagógov.
Našim cieľom je vybudovanie modernej školy, ktorá poskytuje na vysokej úrovni umeleckú výchovu mladej generácie.

Doterajší absolventi

Történelem

A somorjai zeneiskolát az 1959/1960-as években alapították, mely a volt nemzeti iskola épületében kapott helyet. A zeneoktatást három hangszeren kezdték meg: zongorán, hegedűn és harmonikán. Az iskolába 170 diák járt és Hudeková Elena vezetése alatt a következő tanárok oktattak az intézményben: Hamvaš-Kalász Ildikó – zongora, Wolfran-Formánková Hilda – harmonika, Miklovičová-Horáková Lýdia – zongora, harmonika és Schleicher László – hegedű és zeneelmélet. Az igazgatóhelyettes szerepét 1961-től hosszú éveken keresztül Nemčeková Veronika töltötte be.

Az iskola a fennállása alatt különböző sikereket ért el. 1960 áprilisában az iskola a Fő utcai épületbe költözött, mely épület abban az időben teljesen kielégítette az iskola szükségleteit. Nagy eseménynek számított az iskola életében a híres zeneszerző és zenetudós Eugen Suchoň látogatása, amikoris a zeneiskolában létrejött a művészetek barátainak köre. Az 1978/1979-es évben megalakult a képzőművészeti tagozat is, Skriba Pál vezetésével. 1984. április 2-án pedig már a jelenlegi épületbe költözött az intézmény ünnepélyes keretek között. Az 1984/1985-ös tanévtől megalakult a tánc-tagozat, melyet Faltusová Mária és Mgr. Art. Prachárová Anna vezetett. Az intézmény 1996-ban felvette a neves somorjai zeneszerző, Németh-Šamorínsky István nevét és azóta is a Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola nevet használja.

Napjainkban a művészeti alapiskola három tagozatára 600 diák jár, melyek a zene, a képzőművészet és a tánc. A fiatalság oktatása mellet az iskola nagy hangsúlyt fektet a kultúra és a zene terjesztésére otthon és külföldön egyaránt. Intézményünk jó kapcsolatot ápol a mosonmagyaróvári, győri, hainburgi, stockeraui, wieselburgi zeneiskolákkal sőt régebben a Berlinben és Fogliano Redipugliaban is baráti kapcsolatok születtek. A képzőművészeti tagozat diákjainak munkáiból New Jerseyben, az ausztriai Mönchhofban, Rómában, Budapesten, Finnországban és Lengyelországban is szerveztek kiállítást.

Ezeknek az együttműködéseknek kétségkívül az „SMS” (Stockerau-Mosonmagyaróvár-Somorja) szinfonikus ifjúsági zenekar megalapítása volt, mely a három város művészeti alapiskoláinak diákjaiból állt és melyekkel nagy sikerű közös programokat szerveztünk. A határon túli együttműködés eredménye a jelenleg is működő hainburgi – somorjai ifjúsági szimfonikus zenekar, mely a 2009/2010-es évben alakult.